Klachtenregeling

V&A Advocaten streeft naar hoogwaardige dienstverlening en hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Ons kantoor zal er alles aan proberen te doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen. Overeenkomstig de procedure zoals deze hierna is beschreven, zullen wij uw klacht in behandeling nemen en ons uiterste best doen om uw klacht binnen een redelijke termijn op te lossen. 

1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen V&A Advocaten en de cliënt. 

2. Als de cliënt een klacht heeft over de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst, de kwaliteit van de dienstverlening, of de hoogte van een declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet, kan de cliënt zich met die klacht richten tot de klachtenfunctionaris van V&A Advocaten: de heer mr. C. Banis, Postbus 23465, 3001 KL Rotterdam (e-mail: banis@va-advocaten.nl).

3. Ziet de klacht op het handelen van de advocaat die als klachtenfunctionaris fungeert, dan kan de klacht worden gericht aan de vervangend klachtenfunctionaris: de heer mr. M.B. Esseling, Postbus 23465, 3001 KL Rotterdam (e-mail: esseling@va-advocaten.nl).

4. Een klacht wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

5. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de klacht, stelt de cliënt/klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht en wint de informatie in die nodig is voor een behoorlijke behandeling van de klacht.

6. Indien er aanleiding is om te veronderstellen dat de klachtbehandeling langer zal duren dan een maand, laat de klachtenfunctionaris dat weten aan de cliënt/klager. In dat geval laat de klachtenfunctionaris weten binnen welke termijn de cliënt/klager wel een oordeel over de klacht kan verwachten.

7. Indien de klachtenfunctionaris, de klager en/of degene over wie is geklaagd, het nodig of nuttig vindt, kan een gesprek worden gearrangeerd om de klacht samen te bespreken. De klachtenfunctionaris verstuurt dan een uitnodiging voor een dergelijk gesprek.

8. De klachtenfunctionaris stelt de cliënt/klager en degene over wie is geklaagd, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

9. De cliënt/klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

10. Indien de klacht na de interne klachtenbehandeling niet is opgelost, kan de klacht binnen 12 maanden na schriftelijke afhandeling door V&A Advocaten worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement is op de website van de Geschillencommissie in te zien of op te vragen op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

11. Het staat de cliënt/klager ook vrij de klacht aan de rechter voor te leggen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten