Privacy statement

Download Privacy statement

PRIVACY STATEMENT V&A ADVOCATEN B.V.
V&A advocaten B.V., verder te noemen: V&A, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59456191, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe V&A met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie V&A persoonsgegevens verwerkt:
a) (potentiële) cliënten en personen in dienst van (potentiële) cliënten;
b) bezoekers aan het kantoorgebouw van V&A;
c) deelnemers aan bijeenkomsten van V&A;
d) sollicitanten;
e) alle overige personen van wie V&A persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers en student-stagiaires.


2. Verwerking van persoonsgegevens – hoe worden gegevens verzameld?
V&A verzamelt persoonsgegevens die:
a) u als betrokkene zelf in persoon (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en - afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak - andere persoonsgegevens. Het verstrekken van persoonsgegevens door een gemachtigde wordt ook gezien als het zelf verstrekken van gegevens;
b) een verzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt;
c) V&A heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster. De website van V&A bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en een social media knop van LinkedIn. Als op deze links c.q. knop wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. V&A is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de dienst van dat social media platform. Evenmin is V&A verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en dat social media platform. Voor antwoord op de vraag hoe LinkedIn met persoonsgegevens omgaat, wordt verwezen naar het privacy statement van dit platform.


3. Doeleinden verwerking – waarom worden persoonsgegevens verzameld?
V&A verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en het declareren voor verrichte werkzaamheden;
b) het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder die uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
c) het onderhouden van contact, door toezending van uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
d) het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
e) het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
f) het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens. Voor het verzamelen van verschillende typen persoonsgegevens hebben wij verschillende doelen. V&A heeft een register opgesteld met onze verwerkingsactiviteiten waarin wij voor de onderscheiden doelen vastleggen welke gegevens wij verzamelen.


4. Rechtsgrond – op basis waarvan worden persoonsgegevens verzameld?
V&A verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
a) toestemming van de betrokkene, die altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. Deze rechtsgrond is bijvoorbeeld van toepassing wanneer u akkoord gaat met de cookieverklaring op onze website;
b) ter voorbereiding op de uitvoering van het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (verzekeringsmaatschappij e.d.). Deze rechtsgrond is bijvoorbeeld van toepassing wanneer u van onze diensten gebruik wenst te maken en wij hiervoor een overeenkomst met u opstellen;
c) een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
d) een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar).


5. Verwerkers – wie heeft toegang tot de verzamelde gegevens?
V&A kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van V&A persoonsgegevens verwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om deskundigen die wij inhuren ter ondersteuning van onze dienstverlening aan u. V&A sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. In deze overeenkomst maken wij afspraken met de verwerker over onder andere de manier waarop zij mogen omgaan met persoonsgegevens en welke beveiligingsmaatregelen zij moeten nemen om uw gegevens te beschermen.


6. Persoonsgegevens delen met derden
V&A deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het onder meer nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een advies of gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie, een deskundige of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals met (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals aan een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. V&A deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.


7. Doorgifte buiten de EER
V&A geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt V&A er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.


8. Bewaren van gegevens
V&A bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. V&A hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a) zaakdossier: 10 jaar na archivering van het dossier fysiek en twintig jaar na archivering van het dossier digitaal;
b) gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij met de betreffende sollicitant een andere termijn wordt overeengekomen;
c) gegevens van (student-)stagiaires: 4 weken na afronding van de student-stage (behalve de geheimhoudingsverklaring);


9. Rechten van betrokkenen
Als betrokkene onder de AVG heeft u specifieke rechten wanneer het gaat over uw gegevens:
a) Recht op informatie. U heeft als betrokkene het recht om duidelijke informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens. V&A informeert u onder andere via dit privacy statement over de verwerking van uw gegevens.
b) Recht op inzage. U heeft als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die V&A van u heeft verzameld.
c) Recht op rectificatie. U heeft als betrokkene het recht om gegevens die van u verzameld zijn en feitelijk onjuist te laten corrigeren. Het gaat hier bijvoorbeeld om het geval dat er een onjuist bankrekeningnummer van u bij ons bekend is, of dat wij onjuiste adresgegevens hebben. Eventuele adviezen die besproken zijn kunt u niet laten corrigeren. Wanneer u van mening bent dat een gepreksverslag een verkeerde weergave van feiten geeft kunt u wel een opmerking bij dit verslag laten plaatsen.
d) Recht op gegevenswissing. U heeft als betrokkene het recht om te verzoeken de bij V&A bekende persoonsgegevens te verwijderen. In principe zullen wij dit verzoek inwilligen, tenzij vernietiging van de gegevens ons niet is toegestaan of wij op dat moment geen uitvoering meer kunnen geven aan een overeenkomst die wij met u hebben gesloten dan wel wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de gegevens. Wanneer wij uw verzoek afwijzen zullen wij altijd de reden voor afwijzing benoemen.
e) Recht op dataportabiliteit. U heeft als betrokkene het recht om te verzoeken uw gegevens in een digitaal leesbare vorm over te dragen. V&A zal aan dit verzoek in principe altijd uitvoering geven, tenzij dit technisch onmogelijk is. Deze situatie kan zich voordoen wanneer u overstapt naar een ander advocatenkantoor en uw gegevens door wilt laten sturen naar dit kantoor.
f) Recht op beperking van de gegevensverwerking. U heeft als betrokkene het recht om de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te laten beperken. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren wanneer u van mening bent dat de gegevens die wij verwerken onjuist zijn maar u tijd nodig heeft om dit te onderzoeken. Gedurende de periode die u nodig heeft voor onderzoek kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken tot alleen de noodzakelijke verwerkingen.
g) Recht op bezwaar. U heeft als betrokkene het recht op het indienen van een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar indient zal V&A een heroverweging maken over de verwerking van de gegevens. Deze situatie zal zich bijvoorbeeld voordoen in het geval u niet zelf de gegevens aan ons heeft verstrekt maar de gegevens aan ons verstrekt zijn door bijvoorbeeld de (rechtsbijstand)verzekeraar. Ook wanneer u bezwaar heeft tegen het ontvangen van direct marketing kunt u dit recht inroepen.
h) Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming. U heeft als betrokkene het recht bezwaar te maken tegen een besluit dat geautomatiseerd is genomen. V&A is in dit geval verplicht het besluit te heroverwegen en moet deze heroverweging laten doen door een persoon en niet een machine. V&A maakt alleen voor het toepassen van marketing gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


10. Wijzigingen privacy statement
V&A kan dit privacy statement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van V&A gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


11. Verzoeken, vragen en klachten
Een betrokkene kan V&A verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar banis@va-advocaten.nl en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden beoordeeld. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop V&A persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Chris Banis door een e-mailbericht te sturen naar banis@va-advocaten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten