Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

1. V&A Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen. Een lijst van de aandeelhouders van V&A Advocaten B.V., althans van de personen die via hun houdstermaatschappijen aandelen in V&A Advocaten B.V. houden en conform internationaal gebruik ook wel als "partners" worden aangeduid, wordt op verzoek toegezonden.

2. De bedingen van deze algemene voorwaarden kunnen niet slechts worden ingeroepen door V&A Advocaten B.V., maar ook door alle partners als hiervoor bedoeld, respectievelijk de aandeelhouders en hun bestuurders, respectievelijk alle personen die in dienstbetrekking van V&A Advocaten B.V. werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht door V&A Advocaten B.V. worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten V&A Advocaten B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die wordt gegeven aan V&A Advocaten B.V., de partners als hiervoor bedoeld of aan personen die in dienstbetrekking van V&A Advocaten B.V. werkzaam zijn, alsmede op alle rechtsbetrekkingen die daarvan het gevolg zijn en/of daarmee verband houden.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door V&A Advocaten B.V. en namens haar uitgevoerd. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn de partners als hiervoor bedoeld alsmede de personen die in dienstbetrekking van V&A Advocaten B.V. werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

5. Iedere aansprakelijkheid van V&A Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering die zij heeft afgesloten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van V&A Advocaten B.V. komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat V&A Advocaten B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening heeft gebracht, en in elk geval tot een maximum van € 50.000,--.

6. V&A Advocaten B.V. zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Waar gebruikelijk of redelijk, zal V&A Advocaten B.V. bij de selectie van deze derden met de opdrachtgever overleggen. V&A Advocaten B.V. is gemachtigd zonder voorafgaand overleg voorwaarden die in de relatie tussen haar en deze derden gelden of door deze derden worden bedongen, waaronder uitdrukkelijk ook aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden, (mede) namens de opdrachtgever te aanvaarden. V&A Advocaten B.V. zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. De opdrachtgever zal derden nimmer rechtstreeks aanspreken.

7. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is V&A Advocaten B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

8. Deze algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.

9. Alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten